คณะทรัพยากรธรรมชาติ


เว็บไซต์ : http://natres.psu.ac.th/

ข้อมูลทั่วไป

คณะทรัพยากรธรรมชาติ (Faculty of Natural Resources) ได้รับการจัดตั้งและประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 217 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2518 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจือ สุทธิวนิช เป็นคณบดีคนแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิบัติงานวิชาการ และการพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านการเกษตร การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรที่สามารถฟื้นฟูได้ เช่น ทรัพยากรเกษตร ประมง ดิน น้ำ ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ผ่าน 3 กระบวนการหลัก คือ
        1. การเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในวิทยาศาสตร์ของการจัดการทรัพยากรในการผลิตอย่างยั่งยืน ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
        2. การวิจัยเพื่อคิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาระบบ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยสำหรับนำมาใช้ในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและจัดการทรัพยากรทั้งในเชิงอุตสาหกรรม เศรษฐกิจ สังคม และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ตลอดจนแก้ไขปัญหาของชุมชน
        3. การบริการวิชาการเพื่อนำความรู้และวิทยาการสมัยใหม่ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยเผยแพร่สู่สังคม ทั้งในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ และนานาชาติ

คณะทรัพยากรธรรมชาติรับนักศึกษารุ่นแรกในปี 2520 จำนวน 60 คน ในหลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) สาขาวิชาพืชศาสตร์ สัตวศาสตร์ และพัฒนาการเกษตร และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อุตสาหกรรมเกษตร) และเริ่มรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในปี 2530 ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาพืชศาสตร์ และเริ่มรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ในปี 2543 ได้ผลิตบัณฑิตแล้ว ปริญญาตรี 28 รุ่น จำนวน 3,848 คน ปริญญาโท 19 รุ่น จำนวน 608 คน และปริญญาเอก 2 รุ่น จำนวน 4 คน

ปัจจุบันคณะทรัพยากรธรรมชาติ มี 6 ภาควิชา 2 หน่วยงาน ดังนี้
        1. ภาควิชาพืชศาสตร์
        2. ภาควิชาสัตวศาสตร์
        3. ภาควิชาวาริชศาสตร์
        4. ภาควิชาธรณีศาสตร์
        5. ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช
        6. ภาควิชาพัฒนาการเกษตร
        7. ฝ่ายวิจัยและบริการ
        8. สำนักงานเลขานุการคณะฯ

ปรัชญา/ปณิธาน

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยึดพระราชดำรัสของพระบรมราชชนกเป็นปณิธานในการดำเนินงาน คือ

“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งวิชาชีพไว้ให้บริสุทธิ์”

วิสัยทัศน์

คณะทรัพยากรธรรมชาติจะเป็นคณะชั้นนำด้านการวิจัยเพื่อนำไปสู่คุณภาพในการผลิตบัณฑิตด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และเป็นที่พึ่งของชุมชนในภูมิภาค

พันธกิจ

1. สร้างองค์ความรู้ด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ผสมผสานระหว่างวิทยาการสมัยใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การเรียนการสอนและสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถทำงานที่ส่งผลต่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคได้
       2. ดำเนินการวิจัยในหัวข้อที่เป็นปัญหาสำคัญของภาคใต้เกี่ยวกับระบบการผลิตทางการเกษตร และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้ได้มาซึ่งการเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ โดยประหยัดต้นทุน/ทรัพยากร
       3. ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ ให้บริการวิชาการ สนับสนุนการแก้ปัญหา ด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแก่ชุมชนในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

1. ผลิตบัณฑิตด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีความรู้ตามมาตรฐานสากล ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีดุลยภาพ และยั่งยืน ใฝ่การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง สามารถสร้างงานประกอบอาชีพ และมีคุณธรรม จริยธรรม มนุษยสัมพันธ์ ตลอดทั้งกระจายโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
       2. วิจัยด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เน้นการแก้ปัญหาสำคัญของภูมิภาคในระบบการผลิต การพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
       3. สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านการเกษตรและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพ สามารถถ่ายทอดให้บริการสู่ชุมชนได้ และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันนำไปสู่การเป็นที่พึ่งของชุมชน

หลักสูตรและสาขาวิชา

หลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ของคณะทรัพยากรธรรมชาติที่เปิดสอนในปัจจุบัน ดังนี้
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร คือ

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) 5 สาขาวิชา คือ
  • สาขาวิชาพืชศาสตร์
  • สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
  • สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืช
  • สาขาวิชาปฐพีศาสตร์
  • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วาริชศาสตร์)

หลักสูตรระดับปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 7 หลักสูตร คือ
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 • สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร (ภาคปกติและภาคพิเศษ)
 • สาขาวิชากีฏวิทยา
 • สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน
 • สาขาวิชาวาริชศาสตร์

หลักสูตรระดับปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3 หลักสูตร คือ
 • สาขาวิชาพืชศาสตร์
 • สาขาวิชาวาริชศาสตร์
 • สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน

รับนักศึกษาปริญญาตรีปีละประมาณ 400 คน ผ่านกระบวนการรับกับ สกอ. รับตรงของมหาวิทยาลัย และโครงการรักเกษตร หลักสูตรบัณฑิตศึกษารับผ่านรวมกับบัณฑิตวิทยาลัย และรับตรงที่คณะตลอดปี ขณะนี้มีนักศึกษาปริญญาตรีจำนวน 1,281 คน ปริญญาโทจำนวน 256 คน และปริญญาเอกจำนวน 29 คน