สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เว็บไซต์  http://www.smes.psu.ac.th/index.htm

ข้อมูลทั่วไป

เป็นศูนย์รวมของข้อมูลและบริการแนะนำ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ทราบข้อมูลอย่างครบวงจรและสามารถเข้าถึงบริการต่างๆของหน่วยงานรัฐและเอกชน ทั้งด้านการส่งเสริมพัฒนาและด้านการกำกับควบคุม โดยเป็นแหล่งบริการแรกที่ SMEs จะได้พึ่งพิงในการเริ่มธุรกิจหรือแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจนอกเหนือจากการแนะนำให้ข้อมูล