สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้

เว็บไซต์ http://hsmi.psu.ac.th/

ข้อมูลทั่วไป

สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ สจรส.มอ. ภาคใต้ ม.อ. เป็นสถาบันจัดการงานวิจัยที่เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่มิใช่ส่วนราชการ จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันวิจัยสาธารณสุข (สวรส.) และได้มีพิธีลงนามความร่วมมือในการจัดตั้งสถาบัน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เป็นสถาบันจัดการงานวิจัย ที่ทำหน้าที่กำหนดทิศทาง สนับสนุนและส่งเสริม งานวิจัยระบบสุขภาพในระดับพื้นที่ภาคใต้ โดยสร้างองค์ความรู้และเกิดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาระบบสุขภาพที่มีความเฉพาะและหลากหลายของชุมชนใน พื้นที่ภาคใต้ ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ และตอบสนองการปฏิรูประบบสุขภาพ

2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือของนักวิชาการ นักวิจัย และประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งที่มาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จากองค์กรพัฒนาเอกชน และจากชุมชน เพื่อให้เป็นกลไกในการทำงานที่เข้มแข็งและต่อเนื่อง

3. เพื่อสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งของงานวิจัยบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขภาพ