โครงการจัดตั้งศูนย์กริดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เว็บไซต์ : http://www.psu-grid.psu.ac.th/

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์กริดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU Grid Center) ได้รับการสนับสนุนจัดตั้งโดยคณะ/หน่วยงาน ต่อไปนี้
   ภาควิชา คณะ/หน่วงานหลัก: คณะวิศวกรรมศาสตร์
      - ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
      - ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
      - ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   ภาควิชา คณะ/หน่วยงานร่วม: คณะวิทยาศาสตร์
      - ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
      - ภาควิชาฟิสิกส์
      - ภาควิชาชีวเคมี
      - ภาควิชาเคมี
  โดยมีวัตถุประสงค์
      1. สร้างและดูแลโครงสร้างพื้นฐานระบบกริด
      2. ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างบุคลากรสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยื่น  และสร้างความเข้มแข็งให้กับการวิจัยด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโดยใช้เทคโนโลยีกริดและบูรณาการ
      3. สนับสนุนให้งานวิจัยที่ต้องการสมรรถนะสูงใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีกริด
      4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ประโยชน์เทคโนโลยีกริด