ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอากาศและภูมิภาคสารสนเทศภาคใต้

เว็บไซต์ : http://www.rsgis.psu.ac.th

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (ภาคใต้) จัดตั้งโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อวางรากฐานและแนวทางในการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการ พัฒนาประเทศอย่างทั่วถึง และเพื่อส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศให้แพร่หลายมาก ยิ่งขึ้น สามารถนำไปใช้ปฎิบัติงานการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับท้องถิ่นทุกภูมิภาคของประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จึงได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในภูมิภาค เพื่อจัดตั้งศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศขึ้น โดยได้มีการลงนามในบันทึกความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์ภูมิภาคระหว่างสำนัก งานฯ และมหาวิทยาลัยในภูมิภาค 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และศูนย์ภูมิภาคฯ ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา