มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ประกอบด้วยศูนย์ที่ให้บริการทั้งนักศึกษา อาจารย์/บุคลากร รวมทั้งบุคคลทั่วไป
โดยมีศูนย์ทั้งหมด 12 หน่วยงาน ดังนี้