คณะวิศวกรรมศาสตร์


เว็บไซต์ : http://www.eng.psu.ac.th/
เบอร์โทรติดต่อ : 0-7428-7053 โทรศัพท์/ โทรสาร 0-7428-7111

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์

ผลิตวิศวกรและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพในระดับสากล

พันธกิจ

  • ผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น มีคุณภาพ และจริยธรรม
  • สร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนา อุตสาหกรรมท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่สากล
  • บูรณาการองค์ความรู้จากงานวิจัยและงานบริการวิชาการสู่การสอน
  • สร้างสภาพแวดล้อม เพื่อการเรียนรู้ที่เปิดกว้างต่อสังคม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. เป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ที่รับนักศึกษาเข้าศึกษา และเป็นคณะที่เกิดขึ้นพร้อมๆ กับการก่อตั้งมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2510 นักศึกษารุ่นแรกมีจำนวน 50 คน

“อนึ่ง ม.อ.ย่อมาจาก มหิดลอดุลยเดช ซึ่งเป็นพระนามย่อของสมเด็จพระราชบิดา สมเด็จพระมหิตลาธิเบศวร์ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และบุคคลทั่วไปนิยมเรียกแทนชื่อเต็มของมหาวิทยาลัยฯ”

หน่วยงานภายในคณะ

1.สำนักงานเลขานุการคณะฯ TEL : 0-7428-7107 FAX : 0-7421-2803 E-mail :sarrapee.s@psu.ac.th

2.ฝ่ายบริการวิชาการ TEL : 0-7428-7088-9 FAX : 0-7445-9399 E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
website : www.acaser.eng.psu.ac.th

3.ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์ TEL : 0-7428-7094 E-mail :info@eng.psu.ac.th

4.หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ TEL : 0-7428-7430

5.ศูนย์วิศวกรรมพลังงาน TEL : 0-7421-2802 FAX : 0-7421-2802

6.ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Department of Electrical Engineering) http://www.ee.psu.ac.th TEL : 0-7428-7045-6 FAX : 0-7445-9395 E-mail : booncharoen.w@psu.ac.th

7.ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล (Department of Mechanical Engineering) http://www.me.psu.ac.th TEL : 0-7428-7035-6 FAX : 0-7421-2893 E-mail : mech@me.psu.ac.th

8.ภาควิชาวิศวกรรมโยธา (Department of Civil Engineering) http://www.ce.eng.psu.ac.th/civil/index.php TEL : 0-7428-7015-6 FAX : 0-7445-9396 E-mail : nsupit@eng.psu.ac.th หรือ supit.n@psu.ac.th หรือ jamsai.j@psu.ac.th

9.ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (Department of Industrial Engineering) http://www.ie.psu.ac.th/TEL : 0-7421-2892 FAX : 0-7455-8829 E-mail : ie-psu@eng.psu.ac.th

10.ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (Department of Chemical Engineering) http://homepage.eng.psu.ac.th/che TEL : 0-7428-7055-6 FAX : 0-7421-2896 E-mail : lupong.k@psu.ac.th

11.ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Department of Computer Engineering) http://www.coe.psu.ac.th TEL : 0-7428-7075-6 FAX : 0-7421-2895 E-mail : darunee.s@psu.ac.th

12.ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ (Department of Mining and Materials Engineering) http://www.mne.psu.ac.th TEL : 0-7428-7065-6 FAX : 0-7421-2897 E-mail : thawatchai.p@psu.ac.th

13.สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน TEL : 0-7428-7185

14.สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย TEL : 0-7428-7075-6 (ติดต่อ รศ.ดร.สันชัย กมลภิวงศ์)

15.สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ TEL : 0-7428-7321 (ติดต่อ รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล)

16.สถานวิจัยเทคโนลีพลังงาน TEL : 0-7428-7035 (ติดต่อ รศ.กำพล ประทีปชัยกูร)

การจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี รวม 12 สาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศกรรมเมคาทรอนิกส์ และสาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท รวม 11 สาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (ภาคสมทบ) และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคสมทบ)

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฏีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก รวม 5 สาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ