บัณฑิตวิทยาลัย


เบอร์ติดต่อ 0-7442-9084 ,0-7428-6981-5,8, 0-7428-6996
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย : http://www.grad.psu.ac.th/

ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ดำเนินการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2522 โดยเปิดรับ นักศึกษาในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเคมีศึกษาเป็นสาขาวิชาแรกและได้จัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2523 มีฐานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัย โดยมีภาระกิจหลัก คือ ประสานงานในการจัดการเรียนการสอนระดับ บัณฑิตศึกษา รักษามาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนการค้นคว้าวิจัย และเป็นหน่วยงาน กลางในการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปัจจุบันบัณฑิตวิทยาลัย มีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 141 หลักสูตร แยกเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตร 4 สาขา วิชา หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 6 สาขาวิชา หลักสูตรระดับปริญญาโท 96 สาขาวิชา และ หลักสูตรระดับปริญญาเอก 35 สาขาวิชา

เบอร์ติดต่อ 0-7442-9084 ,0-7428-6981-5,8, 0-7428-6996