อธิการบดีพบสื่อแถลงงาน ม.อ. 3 ปี เน้นพัฒนาบัณฑิต นำองค์ความรู้พัฒนาชุมชน และ มุ่งสู่สากล

รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับสื่อมวลชนในงานสานสัมพันธ์สื่อมวลชน ซึ่งงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดขึ้นเมื่อ 3 มีนาคม 2558 ที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อนำเสนอผลงานการคิดค้นและหน่วยงานใหม่ของมหาวิทยาลัย รวมถึงแถลงข่าวการจัดงาน”มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ปี 2558 ภูมิภาคภาคใต้

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ใช้โอกาสดังกล่าวในการพูดถึง ประเด็นสำคัญที่เป็นแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ตลอดเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โดยได้มีการพัฒนาในหลายด้านรวมถึงความพยายามในการแก้ปัญหาที่แก้ไข

ในด้านการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีการปรับวิธีการสอนเป็นแบบ active learning หรือการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนในชั้นเรียนมากขึ้น โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็น ทำกิจกรรมการเรียนรู้ และ ตอบคำถามข้อสงสัย มีการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นผู้มีจิตอาสาตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเน้นการช่วยเหลือชุมชนโดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พยายามใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่เกิดจากองค์ความรู้ของนักวิชาการให้เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่มากขึ้น โดยเน้นงานวิจัยเชิงพื้นที่ เช่น การวิจัยพันธุ์ปาล์มที่สามารถให้ผลผลิตเทียบเท่ากับพันธุ์ปาล์มของประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนั้นยังมีการพัฒนานวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์เชิงสังคมและอุตสาหกรรม สนับสนุนให้มีการร่วมกันใช้องค์ความรู้ของแต่ละในการพัฒนาชุมชน เช่น การพัฒนาชุมชนปากรอ จังหวัดสงขลา และ เกาะบุโหลน จังหวัดสตูล เป็นต้น

มหาวิทยาลัยได้มีการวางเป้าหมายและได้ดำเนินการมาหลายปี ในการเตรียมการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการศึกษาของอาเซียนตอนใต้ โดยได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเพื่อไปเรียนในประเทศอาเซียน จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เพื่อให้มีทักษะในการอยู่ในต่างประเทศ ได้เข้าใจวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ ของประเทศอื่น โดยสามารถโอนหน่วยกิจระหว่างกันได้ รวมทั้งสนับสนุนทุนให้นักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเพื่อการเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมระหว่างกัน ทำให้มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้น ในขณะเดียวกัน ได้มีความพยายามในหลายรูปแบบเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา เช่น การจัดหาโปรแกรมเรียนภาษาสำเร็จรูปให้นักศึกษาสามารถฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยตนเอง เป็นต้น