นศ. วิชาภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษย์ฯ รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพ ฯ

นักศึกษาเอกภาษาฝรั่งเศส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับพระราชทาน 3 รางวัล จากการแข่งขันทักษะทางภาษาฝรั่งเศสในกิจกรรมประจำปี ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมดังกล่าว ใช้ชื่องาน Á vous de promouvoir le français ! เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เรียนภาษาฝรั่งเศสได้แสดงความสามารถ มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ์และพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมีกิจกรรมการแข่งขันหลายรายการ อาทิ การแข่งขันพูดบทสนทนาภาษาฝรั่งเศสตามหัวข้อที่กำหนดให้ การจัดบอร์ดนิทรรศการที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับชื่องาน การแข่งขันร้องเพลงภาษาฝรั่งเศส เพลงหมู่ เพลงเดี่ยว การแข่งขันตอบคำถามความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศส-ไทย การแข่งขันเขียนบรรยายภาพเป็นภาษาฝรั่งเศส การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส การแข่งขันตอบคำถามจากวีดีทัศน์ การแข่งขันวาดภาพจากหัวข้อที่กำหนดให้ และการแข่งขันวาดภาพตามคำบอก โดยผู้ชนะการแข่งขัน ฯ จะได้เข้ารับประราชทานประกาศนียบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ปีนี้แผนกวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 4 รายการ ได้รางวัลมา 3 รายการ ดังนี้

  • รางวัลยอดเยี่ยมการแข่งขันวาดภาพตามคำบอก ได้แก่ นางสาววัชราภรณ์ ลิ่มวรพันธ์ นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 3
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส ได้แก่ นางสาวพนุชฎา แก้วรุ่ง นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 1
  • และ รางวัลชมเชยการจัดบอร์ดนิทรรศการ” หัวข้อ : " Á vous de promouvoir le français ! " ( คุณจะส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสอย่างไร) ได้แก่ นายพิพัฒน์ คำไหล นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 2 นางสาวศรีเปญ เคือน นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 2 นายสิทธิชัย แก้งศรีนวล นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 1 และนางสาวปิยะฉัตร ช่วยชม นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 3

โดยคณาจารย์ในแผนกภาษาฝรั่งเศส ช่วยฝึกอบรมเพิ่มเติม ได้แก่ ผศ.ดร.ศิริมา ปุรินทราภิบาล อาจารย์กานดา เหล่าปิยะบุตร อาจารย์อรุณศรี ชาญสมุห์ อาจารย์ศุภชัย โชติทอง และ อาจารย์วชิระ ภัทรโพธิกุล

นางสาววัชราภรณ์ ลิ่มวรพันธ์ เจ้าของรางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันวาดภาพตามคำบอก เปิดใจว่า “ความสำเร็จที่ได้มาในวันนี้มาจากการช่วยฝึกฝนของอาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาเตรียมตัว 1 เดือนในการฝึกฝนทักษะ โดยรูปแบบการแข่งขันจะมีกรรมการอ่านเรื่องราวเป็นภาษาฝรั่งเศสให้ฟัง ผู้แข่งขันจะต้องวาดภาพออกมาเป็นเรื่องราวตามที่กรรมการอ่าน ให้ถูกต้องที่สุด ผลออกมาได้คะแนนเต็ม จึงคว้ารางวัลยอดเยี่ยมครั้งนี้ ขอขอบคุณ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ที่จัดกิจกรรมดีๆ เปิดโอกาสในครั้งนี้ ขอบคุณอาจารย์ทุกๆท่าน ที่เพิ่มพูนความรู้ให้ ช่วยขัดเกลา และให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี ”

นางสาวพนุชฎา แก้วรุ่ง นักศึกษาวิชาเอกภาษาฝรั่งเศส ชั้นปีที่ 1 เจ้าของรางวัลที่ 3 การแข่งขันการอ่านบทกวีภาษาฝรั่งเศส เปิดใจว่า “เป็นความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ เป็นเวทีแรกที่ได้ฝึกฝนทักษะ มีเวลาเตรียมท่องบทกวีล่วงหน้าในระยะเวลา 1 เดือน มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 16 คน ซึ่งกรรมการจะตัดสินจากอารมณ์ สีหน้า ท่าทาง ความถูกต้องของภาษา การได้รางวัลที่ 3 ถือเป็นความยินดีอย่างยิ่ง และที่สำคัญที่สุด ได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยตัวเอง ”