คลังปัญญา ม.อ. ติดอันดับ 1 ของไทยใน Ranking Web of Repositories

“คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” หรือ PSU Knowledge Bank ได้รับการจัดอันดับ ให้อยู่ในอันดับ 1 ของประเทศไทย อันดับที่ 146 ของเอเชีย และติดอันดับที่ 890 ของโลก จาก Ranking Web of Repositories เมื่อกรกฎาคม 2557 โดยเป็นฐานข้อมูลในเว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงเนื้อหาความรู้ ของเอกสารที่ตีพิมพ์ในสาขาทางด้านวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อทางวิชาการอื่น โดยวัดจากจำนวนการเข้าถึงและการนำไปใช้อ้างอิงของผู้ชมทั่วโลก (รายละเอียดใน || http://repositories.webometrics.info/en/Asia/Thailand )

คลังปัญญามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ที่พัฒนาขึ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นระบบที่คล่องตัวในการใช้ ทันสมัย มีประสิทธิภาพทั้งระบบจัดเก็บ สืบค้นและการแสดงผลองค์ความรู้ ก่อให้เกิดความภูมิใจ และมีชุมชนความร่วมมือระหว่าง นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร โดยสำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีประสบการณ์ด้านการจัดเก็บและเผยแพร่สารสนเทศ เป็นผู้ดำเนินงาน ได้เปิดตัวเป็นครั้งแรก ในงานวันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ.ประจำปี 2553 ทำการจัดเก็บข้อมูลในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ กำกับด้วยมาตรฐาน Metadata เพื่อความสะดวกในการค้นหา และเผยแพร่แก่ผู้สนใจ สำหรับหัวใจของระบบ คือ ชุดโปรแกรม Dspace ซึ่งพัฒนาโดย MIT และปัจจุบันเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ Open Source Software ดูแล และพัฒนาโดยชุมชน DuraSpace