ESSAND ม.อ.ภูเก็ตหารือความร่วมมือกับสทท.จังหวัดภูเก็ต สร้างรายการพยากรณ์อากาศ หวังให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชน

วันนี้ 5 กันยายน 2557 โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการวิทยาศาสตร์ระบบโลกและการจัดการภัยธรรมชาติอันดามัน Interdisciplinary Graduate School of Earth System Science and Andaman Natural Disaster Management หรือ (ESSAND) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี ผู้อำนวยการ ESSAND เข้าร่วมหารือความร่วมมือในการออกอากาศให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับพยากรณ์อากาศรายชั่วในชั่วโมง รายพื้นที่ ร่วมกับผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ในเบื้องต้นจะได้ดำเนินการในส่วน MOU ร่วมกันต่อไปในการจัดทำรายการระหว่างกัน โครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการฯหรือ ESSAND เป็นหน่วยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นกลไกหลักในการดำเนินการวิจัย มีหลักสูตรรองรับคือหลักสูตรปรัชญามหาบัณฑิต (M.Phil.) และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (D.Phil.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระบบโลก (หลักสูตรนานาชาติ) ทั้งนี้จะเริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2557

โดยงานวิจัยของบัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการฯ นี้จะมุ่งเน้นในการศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติของประเทศและของโลก แก้ไขปัญหาการขาดแคลนเทคโนโลยี องค์ความรู้ และบุคลากร เฉพาะทางด้านการจัดการภัยธรรมชาติ โดยจะให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนงานวิจัยที่ตอบสนองต่อการพัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคอันดามันเป็นพิเศษ

ปัจจุบันผลงานวิจัยต่างๆ ของ ม.อ.ภูเก็ต ได้ถูกถ่ายทอดและพัฒนาจนกลายเป็นนวัตกรรม เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการประมาณค่าหยาดน้ำฟ้าและการพยากรณ์อากาศ ของผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี ผู้อำนวยการ ESSAND ถูกพัฒนาเป็นแอพลิเคชั่น ภายใต้ชื่อว่า WMApp เพื่อใช้กับอุปกรณ์ Android และ เว็บไซต์ http://www.worldmeteorology.com/ ซึ่งให้ข้อมูลและการพยากรณ์เพื่อให้บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา