รับสมัครพยาบาล (ปฏิบัติงานที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครบุคคลตำแหน่ง ตำแหน่ง พยาบาล (ปฏิบัติงานที่ภาควิชากุมารเวชศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
    คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  • วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางพยาบาลศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ (พยาบาลและผดุงครรภ์) และมีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
  • สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือในวันหยุดได้
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ โดยเฉพาะ Microsoft office
  • กรณีบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะฯ ก่อน จึงจะสามารถย้ายได้
อ่านรายละเอียดได้ที่ n6423_NU.pdf