วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี

คณะที่เปิดสอน

วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี ตั้งอยู่ที่บ้านเขาท่าเพชร ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีหน่วยงานจัดการศึกษาดังนี้