เชิญร่วมเสนอผลงานวิชาการและร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

เชิญนักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรในสังกัด และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้ที่สนใจ ร่วมเสนอผลงานวิชาการและร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “Communication, Conflicts and Peace Processes : Landscape of Knowledge from Asia and the Deep South of Thailand” ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ทั้งนี้ได้มีการขยายเวลา ดังนี้

  • Closing for submission of abstracts: 31 March 2014
  • Notification of acceptance: 15 April 2014
  • Closing for submission of full articles: 30 May 2014
  • Notification of acceptance: 16 June 2014
  • Closing for registration: 20 July 2014
  • Conference dates: 21-22 August 2014
อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.comm-sci1.pn.psu.ac.th/ccpp2014/