ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ คณะการแพทย์แผนไทย ไปแล้วนั้น

คณะการแพทย์แผนไทย จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม คณะการแพทย์แผนไทย อาคารคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ชั้น 8 ดังรายชื่อต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดประกาศได้ที่ doc.pdf