ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทย์ ม.อ. รับโล่รางวัลผลงานดีเด่นงานป้องกันควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คัดเลือกศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะบุคคลที่สนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรค ในการประชุมวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะเสด็จไปทรงเปิดงานฯ และประทานโล่รางวัลแก่บุคคลและหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ให้การสนับสนุนงานป้องกันควบคุมโรค

ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ เป็นผู้อุทิศตนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 25 ปี ในการจัดระบบด้านงานวิจัยทางระบาดวิทยาโดยเฉพาะงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในภาคใต้ เป็นแบบอย่างของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานสากลในระดับนานาชาติ และสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ โดยทำวิจัยอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในการติดตามสภาวะปัญหาสุขภาพต่างๆของภาคใต้ โดยเฉพาะโรคจากความยากจน เช่น บาดทะยักเด็กแรกคลอด ท้องร่วง ปอดบวม หนอนพยาธิผ่านดินและปัญหาทุพโภชนาการ การวิจัยทางระบาดวิทยาของวัณโรค ปัญหาปนเปื้อนสิ่งแวดล้อม เช่น สารหนูจากการทำเหมืองและตะกั่วจากอู่ซ่อมเรือ ปัญหาสุขภาพการเจริญพันธุ์ของประเทศต่างๆ เช่น ไทย เวียดนาม เนปาล พม่า มองโกเลีย โดยมีงานวิจัยที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติจำนวนมาก

ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ เป็นผู้ก่อตั้งหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2552 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ