ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งอาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีประสงค์ขยาย ระยะเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตําแหน่งอาจารย์ภาควิชา ภาษาไทย จํานวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://huso.pn.psu.ac.th/main/detail.php?id=879