“บัณฑิต ม.อ. ต้องทำงานเป็น และมีคุณธรรม”

รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกูร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ นำเสนอแนวนโยบายและแนวทางการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุมเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 โดยกล่าวว่า มหาวิทยาลัยมีการพัฒนานักศึกษา ทั้งในและนอกหลักสูตร เพื่อให้ได้บัณฑิตที่ “เก่ง ดี มีสุข” ตามแนวพระราชปณิธานของพระบรมราชชนกที่ให้ยึดถือ “ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” โดยมีการพัฒนาต่อเนื่องในหลายรูปแบบ เช่น

อาศัยเครือข่าย หน่วยงาน อาจารย์บุคลากร เพื่อนนักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง สถาบันศาสนา หน่วยงานทั้งราชการและเอกชน บูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำกิจกรรม การใช้ชีวิต สร้างต้นแบบ ตัวอย่าง จากอาจารย์ บุคลากร เพื่อนนักศึกษา ศิษย์เก่า นอกจากนั้นยังมี กิจกรรมเสริมหลักสูตรทั้งกิจกรรมบังคับเลือก และ กิจกรรมเลือกเข้าร่วม เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ คุณธรรมจริยธรรมความมีวินัย ทักษะทางสังคมวิชาการหรือวิชาชีพ สมรรถนะสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย ความภาคภูมิใจในสถาบัน ความเป็นลูกพระบิดา ความเป็นหนึ่งเดียว ความเข้าใจในพหุวัฒนธรรมและความเป็นประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

กรรมการสภามหาวิทยาลัย ให้ความสนใจกับเรื่องแนวทางการพัฒนานักศึกษาที่นำเสนอโดยเห็นว่า การพัฒนาคนในระดับอุดมศึกษา จะต้องเน้นไปที่การฝึกให้คิดวิเคราะห์ การมองข้ามศาสตร์เพื่อการใช้ชีวิตอยู่อย่างยั่งยืน การคิดเป็น การมีความสามารถในการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และที่สำคัญต้องทำงานเป็น และมีคุณธรรม โดยอาจารย์จะเป็นผู้มีบทบาทในการสร้างสิ่งดังกล่าวให้เกิดขึ้น โดยวิธีการที่เข้ากับยุคสมัย การเน้นให้คนเก่งวิชาการอย่างเดียวจะทำให้คนกระด้างเกินไป ดังนั้นหลายสถาบันจึงกำลังเน้นคำขวัญประจำสถาบัน และหลักสูตรที่แทรกคุณธรรมและกิจกรรม ซึ่งการที่มหาวิทยาลัยนำแนวพระราชปณิธานที่ให้ “ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มาเป็นวัฒนธรรมองค์กร จึงเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยอาจเป็นปลายทางของการพัฒนา เพราะการพัฒนาคนจะต้องมีการหล่อหลอมมาตั้งแต่เล็กโดยผ่านครอบครัว โรงเรียน จนถึงนโยบายของรัฐที่มีส่วนกำหนดวัฒนธรรมของประเทศ มหาวิทยาลัยสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ในระดับโรงเรียนโดยการสร้างเครือข่าย ทำความรู้จักและสร้างกิจกรรมร่วมกันกับครูและโรงเรียน โดยวิธีการดังกล่าวจะเป็นการสร้างวัตถุดิบที่มีคุณภาพให้มหาวิทยาลัยด้วย