คณะเศรษฐศาสตร์มีความประสงค์ประกวดราคาจัดซื้อลิฟท์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์ประกวดราคาจัดซื้อลิฟท์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ซี่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับ นี้โดยมีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.economics.psu.ac.th/econnews/news.aspx?new_id=639