สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนฯ ม.อ. พบกลไกใหม่เสริมกระบวนการผลิตไบโอดีเซลต่อเนื่อง

สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ค้นพบกลไกใหม่ของปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล:ปฏิกิริยาของเหลว-ของเหลว หนุนการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ไบโอดีเซลที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและมีคุณภาพสูงยิ่งขึ้น โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดป้ายโรงงานต้นแบบผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. และทอดพระเนตรนิทรรศการ “การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง” วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2557

รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร ผู้อำนวยการสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า สถาบันได้ดำเนินการวิจัยด้านพลังงานทดแทนไบโอดีเซลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 10 ปี ในระยะเวลาที่ยาวนานนี้ได้พบปัญหา อุปสรรคหลายประการ โดยเฉพาะการวิจัยด้านการผลิตเอทิลเอสเตอร์ ซึ่งให้โจทย์ใหม่ๆ แก่นักวิจัยอยู่เสมอ นำไปสู่แนวทางการศึกษาค้นคว้าประเด็นใหม่ ๆ จนกระทั่งได้คำตอบที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น เกิดเป็นแนวคิดของกลไกใหม่ของการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล:ปฏิกิริยาของเหลว-ของเหลว ซึ่งเป็นกลไลที่สามารถสนับสนุนให้กระบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

การผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง เป็นกระบวนการที่สถาบันฯ ได้เริ่มมีการทดลองมาตั้งแต่ ปี 2549 ซึ่งมีข้อดีคือ อุปกรณ์การผลิตมีขนาดเล็กลง คุณภาพของไบโอดีเซลสม่ำเสมอ ประหยัดพลังงาน-แรงงาน เนื่องจากสามารถผลิตได้ต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง โดยไม่ต้องปิด-เปิดเครื่องใหม่หลายครั้ง และไม่ต้องใช้แรงงานคนตลอดเวลา แต่มีข้อเสียคือต้องเพิ่มค่าติดตั้งชุดควบคุมอัตโนมัติทั้งการควบคุมอัตราการป้อนวัตถุดิบ อุณหภูมิ ทำให้การลงทุนสูงขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนการสร้างโรงงาน พร้อมซื้อชุดทดลองระบบการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่องจากมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามมกุฎราชกุมารี ทรงเป็นประธาน ปัจจุบันมีกำลังในการผลิตไบโอดีเซลอยู่ที่ประมาณ 13,000 ลิตร ต่อสัปดาห์

“การค้นพบกลไกใหม่ของปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชันด้วยตัวเร่งปฏิกิริยาแอลคาไลน์ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลปฏิกิริยาของเหลว-ของเหลว เป็นกลไลที่ยังไม่มีใครนำเสนอมาก่อน แม้กลไกใหม่นี้อาจยังไม่สมบูรณ์ที่จะตอบคำถามอย่างครบถ้วนในขณะนี้ แต่ก็น่าจะสามารถอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นส่วนใหญ่ได้ และหวังว่าจะสามารถอธิบายได้อย่างครบถ้วนมากขึ้นในอนาคต” รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร กล่าว