สถานวิจัยวิศวกรรมฟื้นฟู ม.อ. เพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และ ผู้พิการใต้

ในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนิน มาทรงเปิด “อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ สิรินธร” คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ได้ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานสถานวิจัยวิศวกรรมฟื้นฟู ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาเท้าเทียมน้ำหนักเบา และ การฟื้นฟูกล้ามเนื้อด้วยการออกกำลังกายผ่านเกมส์ ซึ่งเป็นการเล่นเกมส์ด้วย biofeedback จากสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อ เพื่อช่วยเสริมและฟื้นฟูความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ โดยผู้สูงอายุไม่เกิดความเบื่อหน่ายในการออกกำลังกาย มีการออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อความสำเร็จในการฟื้นฟูรักษา สามารถใช้ส่วนตัวที่บ้านได้ราคาไม่แพง เกมส์ดังกล่าวมีการวัดอัตราการออกแรงเพื่อการเอาชนะ เช่น เกมส์กระโดดกำแพงที่ถ้าออกแรงน้อย ตัวการ์ตูนในเกมส์จะกระโดดข้ามกำแพงไม่พ้น เป็นต้น

รศ. บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา ผู้อำนวยการสถานวิจัยวิศวกรรมฟื้นฟู เปิดเผยว่า สถานวิจัยวิศวกรรมฟื้นฟู จัดตั้งขึ้นภายใต้การสนับสนุนของ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือ NECTEC เพื่อเป็นศูนย์วิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมฟื้นฟูแห่งแรกในภาคใต้ ตามแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ และ ผู้พิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการจากความไม่สงบ ทั้งพิการทางการเคลื่อนไหว สูญเสียทางการได้ยิน และพิการทางสายตา โดยมีการวิจัยและพัฒนา องค์ความรู้และผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ และร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โรงพยาบาลศูนย์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเครือข่ายบริการด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และร่วมกันพัฒนาอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ

ผลงานวิจัยของ ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟื้นฟู สถานวิจัยวิศวกรรมฟื้นฟู ที่ผ่านมาประกอบด้วย เทคโนโลยีสำหรับคนพิการด้านร่างกายและอุปกรณ์การฟื้นฟูสมรรถภาพ เช่น เครื่องทดสอบเท้าเทียม อุปกรณ์ช่วยยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ระบบเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับ รถเข็นไฟฟ้าราคาถูกใช้ง่าย เตียงปรับมุมยืนและปรับการเอียง การจดจำรูปแบบสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อสำหรับระบบควบคุมที่ใช้สัญญาณไฟฟ้า กล้ามเนื้อหลายฟังก์ชัน เทคโนโลยีสำหรับคนพิการด้านการมองเห็น เช่น คอมพิวเตอร์พกพาที่มีคีย์บอร์ดและจอภาพแสดงผลเป็นอักษรเบรลล์ อุปกรณ์แสดงผลกราฟิกสำหรับผู้พิการด้านการมองเห็น การพัฒนาระบบช่วยการอ่านหนังสือเสียง ตามมาตรฐานเดซี่จากเครือข่ายโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีสำหรับคนพิการด้านการสื่อสาร เช่น อุปกรณ์ขยายสัญญาณจากกล่องเสียงแบบพกพา ผู้สูงอายุและการดำรงชีวิต เช่น ระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยใช้การประมวลผลภาพจาก IP Camera ระบบเฝ้าดูและตรวจจับการล้มสำหรับผู้สูงอายุ

“ปัญหาที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี คือ ผู้สูงอายุจะไม่คุ้นเคยกับการเล่นเกมส์ซึ่งเป็นที่นิยมของของวัยรุ่น จึงต้องมีการคิดเกมส์ที่จูงใจผู้สูงอายุ รวมทั้งการติดอุปกรณ์ตามร่างกายจะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกรำคาญและเกิดความไม่สะดวก จึงต้องมีการค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาด้านอุปกรณ์ให้มีขนาดกะทัดรัด ไม่ซับซ้อน ไม่ขัดขวางชีวิตประจำวัน” รศ. บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา กล่าว