ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ขอเชิญเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จฯ มาทอดพระเนตร พื้นที่ปกปักพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตเขาคอหงส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมทั้งทรงเปิด”อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ สิรินธร” และ “โรงงานสาธิตการผลิตไบโอดีเซล (เอทิลเอสเตอร์)ด้วยกระบวนการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ติดตามโครงการความร่วมมือในการพัฒนาเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา ม.อ. และโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ พระราชทานพระราโชวาทผ่านระบบการสอนทางไกลแก่นักเรียน 4 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยมีร่างกำหนดการ ดังนี้ วันที่ 16 มกราคม 2557 เวลา 13.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จยังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม สมเด็จพระบรมราชชนก

     

จากนั้นเสด็จฯ ไปยังพื้นที่ปกปักพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตเขาคอหงส์ รองศาสตราจารย์พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้บริหาร อาจารย์ประกาศ สว่างโชติ หัวหน้าโครงการวิจัย เฝ้าฯ รับเสด็จฯ และทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือชุดความรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูเขาคอหงส์ ทอดพระเนตรนิทรรศการพื้นที่ปกปักพันธุกรรมสิ่งมีชีวิตเขาคอหงส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์ฯ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เฝ้าฯ รับเสด็จ

เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษา สยามบรมราชกุมารี ไปยังโรงงานสาธิตการผลิตไบโอดีเซล (เอทิลเอสเตอร์)ด้วยกระบวนการแบบต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รองศาสตราจารย์ชาคริต ทองอุไร ผู้อำนวยการสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ “กระบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง” รองศาสตราจารย์ชาคริต ทองอุไร ผู้อำนวยการสถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน กราบบังคมทูลรายงาน เสด็จฯ ไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “โรงงานสาธิตการผลิตไบโอดีเซล (เอทิลเอสเตอร์) ด้วยกระบวนการแบบต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” เสด็จเข้าภายในโรงงานต้นแบบผลิตไบโอดีเซล ผู้แทนบุคลากรถวายหมวกนิรภัย ทอดพระเนตรนิทรรศการการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง ทรงกดปุ่มเครื่องจักร ทรงเปิดหัวจ่ายน้ำมันเติมรถยนต์ราชการของคณะวิศวกรรมศาสตร์

     

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่ปี 2526 โดยเริ่มจากการสร้างโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มขนาดเล็กเพื่อกลุ่มเกษตรกรสวนปาล์มรายย่อย การแปรรูปน้ำมันปาล์ม จนกระทั่งในปี 2543 ทรงมีพระราชประสงค์ให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิจัยด้านไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์ม เนื่องจากทรงห่วงใยสถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศ และทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของพลังงานทดแทนที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายในประเทศ และในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาไบโอดีเซลจนสามารถนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์ โดยนอกจากจะเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับพลังงานทดแทนยามน้ำมันมีราคาแพงแล้ว ยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรสวนปาล์มซึ่งมีจำนวนมากในพื้นที่ภาคใต้อีกด้วย

สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2548 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนคือ ไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มและพืชน้ำมันของประเทศไทย และมุ่งทำการวิจัยและพัฒนาต่อยอดจากโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     

เวลา 15.30 น. เสด็จไปยังอาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กราบบังคมทูลรายงาน เบิกผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา

เสด็จฯ ไปยังแท่นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้าย “อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์สิรินธร” ทอดพระเนตรนิทรรศการ ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก

เวลา 16.00 น. ประทับรถยนต์พระที่นั่งไปยังโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ ผู้บริหารโรงเรียน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และนักเรียนเฝ้าฯ รับเสด็จ ประทับพระราชอาสน์ (ณ ห้องชัยพฤกษ์) พระราชทานพระราชวโรกาสให้นักศึกษาทุนพระราชทานเข้าเฝ้าฯ

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับนักศึกษาที่ได้รับทุนพระราชทาน เบิกนักศึกษาทุนพระราชทาน คณะเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนา ผู้ปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าเฝ้าฯ จำนวนประมาณ 90 ราย ผู้แทน นักศึกษาทุน ทูลเกล้าฯ ถวายผลการเรียน จำนวน 2 ราย - ผู้แทนนักศึกษาใหม่ ทูลเกล้าฯ ถวายธูปเทียนแพ จำนวน 2 ราย

รองศาสตราจารย์จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ รายงาน และกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการความร่วมมือในการพัฒนาเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่ภาคใต้ระหว่างมูลนิธิชัยพัฒนา ม.อ. และโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

ทอดพระเนตรนิทรรศการ เสด็จเข้าภายในห้องประชุมราชพฤกษ์ รองศาสตราจารย์วรัญ ตันชัยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ นำเสด็จทอดพระเนตรการสอนทางไกลในห้องประชุมราชพฤกษ์ พระราชทานพระราโชวาทผ่านระบบการสอนทางไกลแก่นักเรียน 4 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

เวลา 16.50 น. ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ทอดพระเนตรนิทรรศการและทรงเยี่ยมชมโครงการพัฒนาเกาะบุโหลน ภายใต้มูลนิธิชัยพัฒนา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รองศาสตราจารย์พีระพงศ์ ทีฆสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษาทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือรายงานวิจัยเกี่ยวกับเกาะบุโหลน รองศาสตราจารย์สุธรรม นิยมวาส ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ทูลเกล้าฯถวายของที่ระลึก

เวลา 17.30 น. เสด็จเข้าห้องรับรองประทับพักพระราชอิริยาบถ และทรงร่วมงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดถวาย