ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ เลขที่ 11/2556

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จํานวน 66 ชุด (ราคากลางชุดละ 18,000.00 บาท)

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.finance.psu.ac.th/