ประกาศสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จำนวน 67 เครื่อง

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จำนวน 67 เครื่อง ตามรายการ ดังนี้

กำหนดยื่นซองเสนอราคา : ในวันที่ 2 – 16 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานเลขานุการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา : ในวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่าได้ที่ : สำนักงานเลขานุการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ 2 – 16 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 – 7428 – 2077 ในวันและเวลาราชการ

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.cc.psu.ac.th/pdf/Notebook67.pdf