ม.อ.เป็นเจ้าภาพ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข.-ม.อ.” ครั้งที่ 5

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านบริหารและแนวปฏิบัติในการทำงาน โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้จากกรณีตัวอย่างที่มีความสำเร็จและถือเป็นแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งใช้โอกาสนี้สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างมหาวิทยาลัยต่างภูมิภาคทั้งสองสถาบัน ภายใต้ชื่อโครงการ “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี มข. - ม.อ.” ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ในระหว่างวันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรม Sentido Graceland Khaolak Resort and Spa โดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นเจ้าภาพ

กิจกรรมในครั้งนี้แบ่งหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออกเป็น 5 หัวข้อ ได้แก่ การบริหารจัดการทรัพย์สิน การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ การจัดขนาดองค์กรที่เหมาะสม แนวทางกานำแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ไปสู่การขยายผลในองค์กร และการขับเคลื่อนงานวิจัยและความเป็นนานาชาติ สำหรับผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมครั้งนี้จะประกอบไปด้วย ผู้บริหารทั้งส่วนกลางและระดับคณะหน่วยงาน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นๆ นอกจากนี้ทั้งสองสถาบันยังจะทำพิธีลงนามความร่วมมือว่าด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี ในช่วงที่ 2 มีการลงนามความร่วมมือ และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข.-ม.อ. ในระดับคณะอีกด้วย

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ต่างมีนโยบายในการส่งเสริมการทำงานในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยการจับมือกับมหาวิทยาลัยซึ่งมีภารกิจ ความสำเร็จและพัฒนาการที่คล้ายคลึงกัน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน เพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นทั้งแก่ทั้งสถาบันการศึกษา ชุมชน และสังคม การจัดประเพณีกิจกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ จัดขึ้นประจำปีตั้งแต่ปี 2553 ตามหัวข้อและประเด็นที่มีความสำคัญต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ มีการผลัดเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรของแต่ละมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเทียบเคียงสมรรถนะและประยุกต์ใช้เพื่อการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม

สำหรับ ของที่ระลึกในโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเพณี ม.อ. - มข. ในปีนี้เป็นผ้าบาติกที่มีตรามหาวิทยาลัยทั้ง 2 แห่ง สร้างสรรค์ผลงานโดย อาจารย์สุดารัตน์ สุกาพัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้สอนวิชาด้านบาติกของคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์ 45 ปี ม.อ. ออกแบบตราสัญลักษณ์และตัวมัสคอตกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

รายละเอียดกำหนดการ http://www.psu.ac.th/sites/files/n6112_program.pdf