ขอเชิญส่งบทคัดย่องานวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมการศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการ The 2nd PSU Education Conference หัวข้อ
"Smart Learning with Transformative Education" ในวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2556 ณ คณะแพทยศาสตร์ โดยในการประชุมวิชาการดังกล่าว จะมีการนำเสนอบทคัดย่องานวิจัยหรือผลงานนวัตกรรมการศึกษา ทั้งแบบโปสเตอร์ / แบบปากเปล่า ในประเด็นดังนี้ 1. Curricular Development 2. Teaching Methods 3. Assessment and Evaluation 4. QA in Higher Education 5. Education Technology 6. Ethics in Teaching and learning 7. Faculty Development 8. Others

ผลงานที่นำเสนอมีเนื้อหาสอดคล้องกับประเด็นการประชุม เป็นผลงานต้นฉบับ (original work) ผลงานที่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของงานวิจัย โปรดระบุในบทคัดย่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานที่เสร็จสมบูรณ์หรือของงานที่กำลังดำเนินการอยู่ บทคัดย่องานวิจัยต้องมีเนื้อหาครอบคลุม ดังนี้ 1. ความเป็นมาโดยย่อ (Background) 2. วัตถุประสงค์ (Objectives) 3. วัสดุและวิธีการ (Materials and Methods) 4. ผลการศึกษา (Results) และ 5. สรุป (Conclusion)

สำหรับ ผลงานวิชาการลักษณะอื่น ๆ ที่ไม่ใช่งานวิจัย เช่น การวิเคราะห์เนื้อหาจากการทบทวนวรรณกรรม รูปแบบ/โมเดลทางการศึกษา ฯ อาจได้รับการพิจารณาหากเกี่ยวข้องกับประเด็นการประชุม

ทั้งนี้ บทคัดย่อที่ส่งเข้าร่วมนำเสนอ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ มีจำนวนไม่เกิน 300 คำ จัดพิมพ์ด้วยแบบ อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 pt ตัวปกติ (ไม่หนา ไม่เอน)

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ส่งบทคัดย่องานวิจัยหรือนวัตกรรมการศึกษาเพื่อการนำเสนอในการประชุมวิชาการ ดังกล่าว

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและส่งผลงานได้ที่ คุณวนิดา กาเหย็ม งานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา โทร 0 7428 2251-2 สายภายใน 2251 – 2 โทรสาร 0 7455 8939 หรือ e-mail : wanida.k@psu.ac.th ภายในวันที่ 20 กันยายน 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.psu.ac.th/sites/files/n6059_1-CallforAbstract.pdf