ประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ 2 / 2556 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 26 ชุด พร้อมติดตั้ง

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 26 ชุด พร้อมติดตั้ง ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://w08.psu.ac.th/sites/default/files/Announcement_PC_Computer_26_set...
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ http://w08.psu.ac.th/sites/default/files/Specification_PC_26_sets.pdf