ประกาศสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและเช่าบริการวงจรสื่อสารระหว่างวิทยาเขต

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาเช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต และเช่าบริการวงจรสื่อสารระหว่างวิทยาเขต จำนวน 2 รายการ ดังนี้

  • รายการที่ 1 เช่าบริการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต (Internet Leased Line) จำนวน 1 ระบบ
  • รายการที่ 2 เช่าบริการวงจรสื่อสารระหว่างวิทยาเขต จำนวน 1 ระบบ

กำหนดยื่นซองราคา : ตั้งแต่วันที่ 3 – 17 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สำนักงานเลขานุการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา : วันที่ 18 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่าได้ที่ : สำนักงานเลขานุการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 3 – 17 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 – 7428 – 2077 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cc.psu.ac.th/pdf/cc3Sep13.pdf