ระดับบัณฑิตศึกษา

เว็บไซต์เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2555 : http://elc.psu.ac.th/edugrad/2555/
เว็บไซต์เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2554 : http://elc.psu.ac.th/edugrad/2554/

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาเคมีประยุกต์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาฟิสิกส์พอลิเมอร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโนยีพอลิเมอร์
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัย
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อปริญญา ศศ.ม (ภาษาไทย)
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม
ชื่อปริญญา ศศ.ม
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
     

คณะศึกษาศาสตร์

   
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการประถมศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการปฐมวัยศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการออกแบบระบบการเรียนการสอน
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิชาชีพครู
ชื่อปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
     

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

   
- ศิลปศาตรมหาบัณฑิต (อิสลามศึกษา)
  สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ชื่อปริญญา ศิลปศาตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต