ระดับบัณฑิตศึกษา

เว็บไซต์เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2556 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ
เว็บไซต์เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2555 : http://elc.psu.ac.th/edugrad/2555/
เว็บไซต์เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2554 : http://elc.psu.ac.th/edugrad/2554/

คณะทันตแพทยศาสตร์

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
ชื่อปริญญา วท.ม.
(วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปาก
  และแม็กซิลโลเฟเชียล
ชื่อปริญญา วท.ม.
(ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล)
- หลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิต
  ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
  สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชีย
ชื่อปริญญา ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
- หลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิต
  สาขาวิชาปริทันตวิทยา
ชื่อปริญญา ป.บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์คลินิก
- หลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิตชั้นสูง
  สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์
ชื่อปริญญา ป.บัณฑิตชั้นสูง
(ทันตแพทยศาสตร์)
- หลักสูตรประกาศนีบัตรบัณฑิตชั้นสูง
  สาขาวิชาอายุรศาสตร์ช่องปาก
ชื่อปริญญา ป.บัณฑิตชั้นสูง
(ทันตแพทยศาสตร์)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
ชื่อปริญญา ปร.ด.
( วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก)
     

คณะแพทยศาสตร์

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
ชื่อปริญญา ป.บัณฑิตชั้นสูง
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์
ชื่อปริญญา ปร.ด. (ชีวเวชศาสตร์)
     

คณะพยาบาลศาสตร์

   
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (ภาคปกติ)
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก (ภาคปกติ)
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (ภาคพิเศษ)
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
  (ภาคพิเศษ)
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (ภาคพิเศษ)
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
  (ภาคพิเศษ)
ชื่อปริญญา พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
     

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา ปร.ด.(การจัดการสิ่งแวดล้อม)
     

คณะเภสัชศาสตร์

   
- หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
ชื่อปริญญา ภ.ม. (เภสัชกรรมคลินิก)
- หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ชื่อปริญญา ภ.ม. (เภสัชศาสตร์)
- หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
ชื่อปริญญา ภ.ม. (เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
ชื่อปริญญา ปร.ด. (เภสัชศาสตร์)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
ชื่อปริญญา ปร.ด.
(การบริบาลทางเภสัชกรรม)
     

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาพืชศาสตร์
ชื่อปริญญา วท.ม.(พืชศาสตร์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน
ชื่อปริญญา : วท.ม.
(การจัดการทรัพยากรดิน)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร
ชื่อปริญญา วท.ม. (พัฒนาการเกษตร)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาโรคพืชวิทยา
ชื่อปริญญา วท.ม. (โรคพืชวิทยา)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาสัตวศาสตร์
ชื่อปริญญา วท.ม. (สัตวศาสตร์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวาริชศาสตร์
ชื่อปริญญา วท.ม.(วาริชศาสตร์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชากีฏวิทยา
ชื่อปริญญา วท.ม.(กีฏวิทยา)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
ชื่อปริญญา ปร.ด.
(การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ ชื่อปริญญา ปร.ด. (พืชศาสตร์)
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ชื่อปริญญา ปร.ด. (พืชศาสตร์)
     

คณะวิทยาศาสตร์

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาเคมีอินทรีย์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาเคมีศึกษา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาพฤษศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาเภสัชวิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาสรีรวิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาสัตววิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ชื่อปริญญา ปร.ด.
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ชื่อปริญญา ปร.ด.
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา ชื่อปริญญา ปร.ด.
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมี ชื่อปริญญา ปร.ด.
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ชื่อปริญญา ปร.ด.
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
ชื่อปริญญา ปร.ด.
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ชื่อปริญญา ปร.ด.
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์
ชื่อปริญญา ปร.ด.
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา ชื่อปริญญา ปร.ด.
     

คณะวิทยาการจัดการ

   
- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ชื่อปริญญา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
     

อุตสาหกรรมเกษตร

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

คณะเศรษฐศาสตร์

   
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

คณะศิลปศาสตร์

   
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์

   
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณทิต
  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณทิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ชื่อปริญญา วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต