ประกาศขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ จำนวน 128 รายการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพ ตามอายุการใช้งานตามปกติ จำนวน 128 รายการ เช่น เก้าอี้ โปรเจคเตอร์ เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า เครื่องดูดความชื้น ชั้นวางหนังสือ คีย์บอร์ด เครื่อง Server ฯลฯ

ผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อและตรวจสภาพพัสดุขายทอดตลาด สามารถไปพบกับเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในวันที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเลขานุการ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://ccpr.cc.psu.ac.th/cc-news/515--128-.html