ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรังเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ทั้งหมด 8 หลักสูตร โดยหลักสูตรทั้งหมดสังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เขตการศึกษาตรัง ดังนี้

ระดับปริญญาตรี

เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2555 : http://elc.psu.ac.th/edumanual/2555/
เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2554 : http://elc.psu.ac.th/edumanual/2554/

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

   
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการประกันภัย
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การประกันภัย)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการตลาด
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การจัดการการท่องเที่ยว)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต
(การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการบัญชีต่อเนื่อง
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี ชื่อปริญญา บัญชีบัณฑิต
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ชื่อปริญญา บัญชีบัณฑิต