วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เปิดสอนในระดับปริญญาตรีทั้งหมด 2 คณะคือ คณะเทคโนโลยีและการจัดการและ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มีรายละเอียดดังนี้

ระดับปริญญาตรี

เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2555 : http://elc.psu.ac.th/edumanual/2555/
เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2554 : http://elc.psu.ac.th/edumanual/2554/

คณะเทคโนโลยีและการจัดการ

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาผลิตกรรมชีวภาพ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมยาง
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต
     
     

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)