ปัจจุบันวิทยาเขตปัตตานี เปิดรับนักศึกษา 7 คณะ/วิทยาลัย คือ คณะศึกษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร คณะรัฐศาสตร์ และวิทยาลัยอิสลามศึกษา

ระดับปริญญาตรี

เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2555 : http://elc.psu.ac.th/edumanual/2555/
เว็บไซต์หลักสูตร ปี 2554 : http://elc.psu.ac.th/edumanual/2554/

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  คณิตศาสตร์ประยุกต์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  เคมี-ชีววิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  เคมีอุตสาหกรรม
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ฟิสิกส์ ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  เทคโนโลยีการเกษตร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  เทคโนโลยีการประมง
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยียาง ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
     

คณะวิทยาการสื่อสาร

   
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการสื่อสารการตลาดเพื่อการพัฒนา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  และการสื่อสารเพื่อการจัดการ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ
  และการผลิตสื่อ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต

คณะรัฐศาสตร์

   
- หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต ชื่อปริญญา รัฐศาสตร์บัณฑิต
     

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

   
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ชื่อปริญญา บริหารธุรกิจบัณฑิต
     

คณะศิลปกรรมศาสตร์

   
- หลักสูตร ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ ชื่อปริญญา ศิลปบัณฑิต (ทัศนศิลป์)
- หลักสูตรศิลปบัณฑิต
  สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ชื่อปริญญา ศิลปบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
- หลักสูตร ศิลปะการแสดง (ต่อเนื่อง) ชื่อปริญญา ศิลปบัณฑิต (ศิลปะการแสดง)
- หลักสูตร ศิลปะประยุกต์ (ต่อเนื่อง) ชื่อปริญญา ศิลปบัณฑิต (ศิลปะประยุกต์)
     

คณะศึกษาศาสตร์

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  (ศึกษาศาสตร์)สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาเคมี
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาฟิสิกส์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาชีววิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาฟิสิกส์-คณิตศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  (ศึกษาศาสตร์) สาขาวิชาจิตวิทยา
  การปรึกษาและการแนะแนว
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการประถมศึกษา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาศิลปศึกษา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  และการประเมินผลการศึกษา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาพลศึกษา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาสุขศึกษา
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
     

วิทยาลัยอิสลามศึกษา

   
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาอิสลามศึกษา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชากฎหมายอิสลาม
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  และการจัดการในอิสลาม
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาตะวันออกกลางศึกษา
ชื่อปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต
- หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาครุศาสตร์อิสลาม
ชื่อปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต