วิทยาเขตหาดใหญ่หลักสูตรที่เปิดสอนคณะทันตแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะการแพทย์แผนไทย คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะนิติศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะศิลปศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์ โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2554

ระดับปริญญาตรี

เว็บไซต์หลักสูตร: http://clpd.psu.ac.th/edubachelor/

คณะทันตแพทยศาสตร์

   
- หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา : ท.บ.(ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)
     

คณะแพทยศาสตร์ (Faculty of Medicine)

   
- แพทยศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา พ.บ.
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชื่อปริญญา วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ ชื่อปริญญา วท.บ.(ชีวเวชศาสตร์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชากายภาพบำบัด
ชื่อปริญญา วท.บ.(กายภาพบำบัด)
     

คณะพยาบาลศาสตร์


   
- หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา พย.บ.
     

คณะเภสัชศาสตร์

   
- หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ชื่อปริญญา ภ.บ. (เภสัชศาสตร์)
- หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
ชื่อปริญญา ภ.บ.
(การบริบาลทางเภสัชกรรม)
     

คณะการแพทย์แผนไทย

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ชื่อปริญญา พท.บ. (การแพทย์แผนไทย)
     

คณะทรัพยากรธรรมชาติ

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  (เกษตรศาสตร์)
ชื่อปริญญา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ชื่อปริญญา วท.บ.(วาริชศาสตร์)
     

คณะวิทยาศาสตร์

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ชื่อปริญญา วท.บ. (คณิตศาสตร์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
  และการสื่อสาร
ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต
(เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเคมี
ชื่อปริญญา วท.บ.(เคมี)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาจุลชีววิทยา
ชื่อปริญญา วท.บ.(จุลชีววิทยา)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา) ชื่อปริญญา วท.บ.(ชีววิทยา)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
   สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
ชื่อปริญญา วท.บ.(เทคโนโลยีชีวภาพ)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ชื่อปริญญา วท.บ.(ฟิสิกส์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์พอลิเมอร์
ชื่อปริญญา วท.บ.(วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
ชื่อปริญญา วท.บ.(วัสดุศาสตร์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาสถิติ
ชื่อปริญญา วท.บ.(สถิติ)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเคมี-ชีววิทยา
ชื่อปริญญา วท.บ.(เคมี-ชีววิทยา)
     

คณะวิศวกรรมศาสตร์

   
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมการผลิต)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาเคมี
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมเคมี)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมเมคาทรอนิกส์)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมเหมืองแร่)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมวัสดุ)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ)
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต
  สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
ชื่อปริญญา วศ.บ. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)
     

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
ชื่อปริญญา วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
ชื่อปริญญา วท.บ. (เทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์)
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  เกษตร
ชื่อปริญญา วท.บ. (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร)
     

คณะนิติศาสตร์

   
- หลักสูตร นิติศาสตรบัณฑิต ชื่อปริญญา นิติศาสตรบัณฑิต
     

คณะวิทยาการจัดการ

   
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการเงิน
ชื่อปริญญา บธ.บ.
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการตลาด
ชื่อปริญญา บธ.บ.(การตลาด)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริหารทรัพยาการมนุษย์
ชื่อปริญญา บธ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อปริญญา บธ.บ. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อปริญญา บธ.บ.
- หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชื่อปริญญา บช.บ.(การจัดการ)
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
ชื่อปริญญา รป.บ.
- หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
ชื่อปริญญา บธ.บ.(การจัดการโลจิสติกส์)
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการบริหารและการปกครองท้องถิ่น
ชื่อปริญญา รป.บ.
     

คณะศิลปศาสตร์

   
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา
ชื่อปริญญา ศศ.บ. (ภาษาเพื่อการพัฒนา)
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ชื่อปริญญา ศศ.บ. (ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร)
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาชุมชนศึกษา
ชื่อปริญญา ศศ.บ. (ชุมชนศึกษา)
     
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
  (หลักสูตรนานาชาติ)
ชื่อปริญญา ศศ.บ.(ภาษาจีน)
     

คณะเศรษฐศาสตร์

   
- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ชื่อปริญญา ศ.บ.
- หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
ชื่อปริญญา ศ.บ.

โครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์

   
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ชื่อปริญญา วท.บ.