แจ้งสอบราคาถ่ายภาพบัณฑิต ปีการศึกษา 2555

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะสอบราคาถ่ายภาพพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2555 ในวันเสาร์ที่ 14 วันอาทิตย์ที่ 15 และวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 ตามประกาศมหาวิทยาลัยที่แนบมาด้วยนี้

ผู้เสนอราคาต้องเคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ถ่ายภาพบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร หรือพิธีประทานปริญญาบัตร ของสถาบันหรือมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 ครั้ง ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา โดยแนบหลักฐานเป็นหนังสือรับรองจากสถาบันที่ได้รับการคัดเลือกครั้งล่าสุด พร้อมภาพถ่ายผลงาน

ผู้เสนอราคาจะต้องเข้าฟังคำชี้แจงจากคณะกรรมการที่ห้องประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 เวลา 9.00 -10.30 น. และยื่นซองเสนอราคาและเอกสารหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ (ไม่รับซองทางไปรษณีย์) ที่ห้องประชุมกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ระหว่างเวลา 10.30-11.00 น. พร้อมมอบตัวอย่างภาพถ่าย ทั้งภาพชุดยังไม่ตกแต่งและภาพชุดที่ผ่านการตกแต่งแล้ว จำนวน 3 ชุด และจะทำการเปิดซองเสนอราคาในวันเดียวกันเวลา 11.30 น. ที่ห้อง ประชุม 2 สำนักงานอธิการบดี

หากผู้ใดประสงค์จะเข้าเสนอราคา มีข้อสงสัยในรายละเอียดเกี่ยวกับการจ้างที่เรียกสอบราคาในครั้งนี้ติดต่อสอบถามได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทร.0 7455 8959

อ่านรายละเอียดเพิ่มได้ที่ http://www.psu.ac.th/sites/default/files/doc_10.pdf