ม.อ.วิชาการ (Psu Open Week 2013 ) ประจำปี 2556

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน ม.อ. วิชาการประจำปี 2556 เพื่อแสดงผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา และเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย โดยจะเน้นการแสดงให้เห็นบทบาทของมหาวิทยาลัยในการใช้ความสามารถทางวิชาการเพื่อพัฒนาภาคใต้ ในส่วนของนิทรรศการที่แสดงถึงศักยภาพทางด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย จะนำเสนอประเด็นหลักของโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มุ่งเป้าสู่ความเป็นเลิศ ภายใต้มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ คือ นวัตกรรมยางพารา การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารครบวงจรและความยั่งยืนของอุตสาหกรรมอาหารในภาคใต้ ทรัพยากรธรรมชาติแห่งคาบสมุทรไทยและการจัดการ นวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ตอบสนองต่อความต้องการในภาคใต้ การวิจัยพัฒนาและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีวัสดุ ชายแดนใต้และพหุวัฒนธรรม

รายละเอียดกิจกรรมต่างๆ http://www.psu.ac.th/sites/default/files/PSU_OPEN_WEEK_2013.pdf