ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เลขที่ 9 / 2556

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อเครื่องประจุแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติสำหรับรถไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ตามเอกสารที่แนบ จำนวน 1 หน้า) โดยมีราคากลางเครื่องละ 95,000.00 บาท

อ่านรายละเอียดได้ที่ http://www.finance.psu.ac.th/