การเข้าสู่มหาวิทยาลัยในกำกับ12 คำถามตอบรอบที่หนึ่ง : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
อ่านรายละเอียดที่ http://www.psu.ac.th/sites/default/files/PSU_Autonomy_FAQ1.pdf