วพส. ม.อ.ได้รับทุน 44 ล้าน จาก สสส. เพื่อ “การพัฒนา เยียวยา สมานฉันท์ - สร้างสรรค์กำลังคนชายแดนใต้”

“สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วพส.) เป็นเสาหลักในการพัฒนาสุขภาพภาคใต้ โดยการสนับสนุนของ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) สำหรับการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาระบบสาธารณสุขในภาคใต้ โดยเฉพาะเรื่องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องทำงานร่วมกันในหลายภาคส่วน นักวิชาการของ วพส.ประกอบด้วยแพทย์ นักสังคม นักวิชาการสาธารณสุข เราช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ ขอเชิญนักวิชาการมาคุยและร่วมทำโครงการร่วมกัน ที่สำคัญต้องมีอุดมการณ์ และต้องทำงานให้ได้ดี ต้องมีการทำงานเป็นทีม มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ช่วยกันแก้ปัญหาแม้จะยาก วพส. สร้างกำลังคน ให้มีนักวิชาการรุ่นใหม่ที่มีความคิดที่ดี แต่ละคนต่างมีพื้นฐานไม่เหมือนกัน ต้องร่วมพูดคุย แต่ละคนคิดอย่างไร ก็ไม่ไปฝืนเขา ส่งเสริมความเข้มแข็งในอุดมการณ์ของเขา ส่งเสริมให้ทำงานช่วยชุมชนให้สำเร็จ ” ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวเชิญชวนนักวิชาการมาร่วมงานวิจัย

งบประมาณ จำนวน 44 ล้านบาท เป็นทุนที่ สสส. สนับสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมอบให้มาเป็นครั้งที่ 3 ตั้งแต่ พ.ศ.2547 ซึ่งเป็นปีที่ได้จัดตั้งสถาบันแห่งนี้ ครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2553 และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี

     

การพัฒนากำลังคน วพส.ทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยระบาดวิทยา ซึ่งมีความเข้มแข็งในการผลิตนักวิชาการระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ไปสร้างสุขภาวะ แก่ 3 จังหวัดภาคใต้ มีบัณฑิตและนักศึกษาปัจจุบันหลายคนที่มาจากภาคใต้ได้รับทุนจาก วพส. โดยมหาวิทยาลัยวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะแพทยศาสตร์ ได้ให้ทุนสมทบด้วย

กิจกรรมในชุมชน ที่ผ่านมาได้แก่ โครงการบัณฑิตอาสา ศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ อาเจะห์ หลังภัยพิบัติสึนามิ การวิจัยและพัฒนาชุดการเรียนการสอนเชิงพหุวัฒนธรรม เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อสุขภาวะจังหวัดชายแดนใต้ ส่งเสริมศักยภาพอาจารย์รุ่นใหม่ ร่วมมือกับหน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โครงการร่วมอนุรักษ์เขาคอหงส์ และโครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลและส่งเสริมสุขภาวะเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เป็นต้น”

“จนถึงขณะนี้ เรายังเน้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ก็มีกิจกรรมในพื้นที่อื่น ๆ บ้าง ที่ต้องจำกัดพื้นที่ลงบ้างเนื่องจากทรัพยากรมีจำกัด เนื้อหาก็จะเน้นที่ สุขภาพของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นด้าน การเลี้ยงดูบุตร โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ยาเสพติด พฤติการณ์การกินที่ไม่เหมาะสม การขาดการออกกำลังกาย”

“วพส. มีโครงการบัณฑิตอาสา ซึ่งใช้งบประมาณ เป็น 1 ใน 3 ของงบประมาณที่ได้รับ ถ้าชุมชนเดือดร้อนมหาวิทยาลัยจะอยู่ได้อย่างไร เราต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชุมชน อาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงต้องร่วมออกไปในชุมชน เราไม่ได้สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยอย่างเดียว เราจึงมีโครงการบัณฑิตอาสา เพื่อเป็นกลไกให้มหาวิทยาลัยลงสู่ชุมชน ทำมา 9 รุ่นแล้ว มีอาจารย์เข้าไปร่วมกว่า 50 คน ไปพัฒนาชุมชน ไปเป็นที่ปรึกษา ทำให้ ม.อ.เป็นที่ยอมรับและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับชุมชน รู้ว่าชุมชน เป็นอย่างไร”

วพส. จัดตั้งศูนย์ประสานงานวิชาการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศวชต.) ให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบที่หนีร้อนมาพึ่งเย็น ซึ่งมีทางชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมที่เดือดร้อน หญิงหม้าย คนพิการ เด็กกำพร้า โดยได้จัดทำฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตการณ์ความไม่สงบ”

“หญิงหม้ายจำนวนมากต้องสูญเสียสามี ไม่มีใครดูแลลูก และยังถูกคุกคาม เด็กกำพร้าที่ถูกพ่อแม่เสียชีวิต ล้วนเป็นฝันร้าย ต้องการการเยียวยาระยะยาว ศวชต. เริ่มจัดตั้งที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อ พ.ศ. 2548 จากนั้น ก็เพิ่มศูนย์ที่วิทยาลัยพยาบาลยะลา และที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากช่วยเยียวยาแล้ว ศวชต. ยังพัฒนาฐานข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบ ช่วยให้หญิงหม้ายได้รวมตัวกันแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม นอกจากนี้ได้จัดตั้งมูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ ช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บที่ทางราชการไม่สามารถช่วยได้ มีโครงการสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่ ช่วยให้เกิดความเข้าใจที่ดีในระยะยาว”

“หน้าที่ของเราอีกด้านที่มหาวิทยาลัยมอบหมายเป็นงานภายใน คือ ช่วยสนับสนุนวิชาการให้วิทยาเขตเล็กของ มอ. และนักวิชาการรุ่นใหม่ในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งแพทย์ เภสัชกร พยาบาล แพทย์แผนไทย เทคนิคการแพทย์ สัตวแพทย์ ให้เกิดความเข้มแข็งทางการวิจัย”

สุดท้าย ขอเชิญชวนนักวิชาการรุ่นใหม่ที่มีอุดมการณ์เพื่อชุมชนแวะมาเยี่ยมสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาค (วพส.) ได้ที่ชั้น 6 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือ โทรมาที่ 074-455150 หรือ ส่งอีเมล์ southern.rdh@gmail.com มหาวิทยาลัยของเราจะได้เข้มแข็งและเป็นหนึ่งเดียวกับชุมชน