สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจส่งข้อเสนอเพื่อรับทุนสนับสนุนการวิจัย

สำนักวิจัยและพัฒนา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการวิจัย และมีเป้าหมายที่จะให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผลิตผลงานวิจัยคุณภาพได้มากขึ้น ขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่าน ติดตามประกาศทุนต่างๆ โดยในเดือนกรกฏาคมนี้ มีทุนน่าสนใจ

  1. ทุนโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. – สกว. เพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงานไฟฟ้า สังคม และสิ่งแวดล้อม รับสมัครถึง 31 กรกฏาคม 2556

    อ่านรายละเอียดได้ที่ http://rdo.psu.ac.th/index.php/component/content/article/46-capital-1/10...

  2. ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ความมั่นคงด้านอาหาร ด้านการจัดการความเสี่ยงของฐานทรัพยากรเพื่อการผลิตอาหารในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ และการจัดการระบบการผลิตอาหารของชุมชนเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองด้วยฐานวัฒนธรรมและทรัพยากร ของ สกว. รับสมัครถึง 31 กรกฏาคม 2556
    อ่านรายละเอียดได้ที่ http://rdo.psu.ac.th/index.php/component/content/article/46-capital-1/10...
  3. ทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากญี่ปุ่น จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับองค์การส่งเสริมวิชาการแห่งประเทศญี่ปุ่น รับสมัครถึง 12 กันยายน 2556 นี้
    อ่านรายละเอียดได้ที่ http://rdo.psu.ac.th/index.php/component/content/article/46-capital-1/10...

ติดตามรายละเอียดทุนอืนๆได้ที่ http://rdo.psu.ac.th/index.php/component/content/category/46-capital-1