ประกาศสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ เลขที่ 8 / 2556

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่) มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องย่อยกิ่งไม้ จำนวน 1 ชุด (ราคากลางชุดละ 400,000.00 บาท)

  คุณลักษณะเฉพาะเครื่องย่อยกิ่งไม้
 1. ขนาดเครื่องยนต์ชนิดดีเซล กำลังไม่น้อยกว่า 2,500 ซีซี
 2. กำลังการย่อย 2-4 ตัน/ชั่วโมง
 3. ใบมีดสับตัวนอกกว้างไม่น้อยกว่า 90 มม. หนาไม่น้อยกว่า 20 มม. และยาวไม่น้อยกว่า 300 มม. จำนวน 2 ใบมีด
 4. ใบมีดสับตัวในกว้างไม่น้อยกว่า 90 มม. หนาไม่น้อยกว่า 10 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 200 มม. จำนวน 30 ใบมีด
 5. จาน Dice กว้างไม่น้อยกว่า 900 มม. หนาไม่น้อยกว่า 30 มม.
 6. เหล็กตัวถังหนาไม่น้อยกว่า 10 มม.
 7. ท่อส่งพับเก็บได้ หมุนได้ ไม่น้อยกว่า 160 องศา
 8. ติดอุปกรณ์พ่วงลากจูง
 9. ขนาดไม้ที่ป้อนเข้าเครื่องเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว

กำหนดดูสถานที่ติดตั้งและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก ณ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 น.และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 11 กรกฎคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7428 2146-9

อ่านรายละเอียดได้ที่ www.finance.psu.ac.th