หอสมุดฯ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้าระบบไฮดรอลิค

สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตัดกระดาษไฟฟ้าระบบไฮดรอลิคพร้อมอุปกรณ์

  • กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 12 - 18 ก.ค. 2556 ในวันและเวลาราชการ ณ ฝ่ายสนับสนุนบริหาร งานคลังและพัสดุ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ (ตึก LRC ชั้น 7)
  • กำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ 19 ก.ค. 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม http://download.clib.psu.ac.th/datawebclib/pr/16930002.pdf