ซายูตี สาหลำ นักศึกษารางวัลพระราชทาน ผู้มีผลงานเด่นทำคุณประโยชน์เพื่อชุมชน และสังคม

นายซายูตี สาหลำ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชานโยบายสาธารณะ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 โดยเป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี มีความรับผิดชอบสูง แบ่งเวลาเรียนและทำกิจกรรม ร่วมกับชุมชน และสังคม รวมถึงองค์กรระดับสากล เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมที่เป็นคุณประโยชน์ต่อชุมชน มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับจากทุกหน่วยงานที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม เป็นผู้นำเยาวชน ด้านประชาธิปไตย ปัญหาการทุจริต คอรัปชั่นในสังคมไทย

นายซายูตี สาหลำ นักกิจกรรมเพื่อชุมชน โดยในปี 2553 ได้ร่วมกับรุ่นพี่นักศึกษา ในโครงการค่ายสิงห์สัมฤทธิ์ โดยสร้างฝายกั้นน้ำ ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาช่อง จ.ตรัง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานชมรมเสรีชน คนประชาธิปไตย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พื้นที่นพพิตำ จ. นครศรีธรรมราช ในปี 2554 และจัดโครงการค่ายสิงห์อาสาพัฒนาโรงเรียนบ้านควนไม้ไผ่ อ.จะนะ จ.สงขลา จัดกิจกรรมเปิดหมวกหางบประมาณปรับปรุงอาคารเรียน และห้องสมุดโรงเรียน ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานยุวชนประชาธิปไตยภาคใต้ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นโครงการระดับภาคใต้ เผยแพร่ความรุ้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธ นอกจากนี้ยังเป็นวิทยากรร่วมเสวนา สิทธิเสรีภาพของนักศึกษาในระบอบประชาธิปไตย

     

ผลงานเด่น ในด้านการต่อต้านปัญหาการทุจริต คอรัปชั่นสังคมไทย ได้ทำหน้าที่ ประธานเครือข่ายเยาวชน คอรัป “ฉัน” ไม่ขอรับ ประเทศไทย ครอบคลุมเครือข่าย จำนวน 90 มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานองค์การพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย (United Nation Development Programme) UNDP Thailand เป็นองค์กรขยายเครือข่ายปลูกฝังการสร้างสังคมต่อต้านคอรัปชั่น สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับคอรัปชั่นแก่นักศึกษา

กิจกรรมผู้นำเยาวชนประชาธิปไตย ได้รับเชิญเป็น วิทยากร ในเวทีนโยบายสาธารณะ รับฟังความคิดเห็นเยาวชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ อีกทั้งยังเป็นผู้ประสานงานกิจการเยาวชนด้านประชาธิปไตย สมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้ มีเครือข่าย 7 มหาวิทยาลัยทั่วภาคใต้ และ เป็นหัวหน้าโครงการเวทีเยาวชนเสวนา : สภาหน้าสันติ ร่วมกับ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมทางภาคใต้ของประเทศไทย (STEP Project)

นอกจากนี้ ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนาในฐานะเยาวชน การเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ได้รับเชิญสัมภาษณ์ในสื่อต่างๆ หัวข้อ Shout for the South ในหนังสือ Chang Agent (ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง) ให้สัมภาษณ์ รายการเรื่องเด่นเย็นนี้ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 ประเด็น “คนรุ่นใหม่ หัวใจประชาธิปไตย” ให้สัมภาษณ์ กิจกรรมพลังนักศึกษารณรงค์การเลือกตั้ง ออกอากาศสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี เป็นพิธีกรเวทีประชันวิสัยทัศน์ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น

กิจกรรมด้านพัฒนาชุมชน เป็น ประธานโครงการต้นกล้าแผ่นดิน ระดมความคิดพิชิตอนาคตประเทศไทย พัฒนาชุมชนพื้นที่ในจังหวัดสงขลา โครงการลูกพระบิดาอาสาพัฒนาชุมชน เป็นกิจกรรมทาสีอาคารเรียน ตาดีกา และปลูกต้นไม้ตลอดแนวถนนมัสยิดบ้านซอง รวมทั้งกิจกรรมละศีลอดร่วมกับประชาชน บ้านซอง อ. นาทวี จ.สงขลา และอีกหนึ่งกิจกรรมจิตอาสา ค่ายสิงห์สัมฤทธิ์ ปี 2555 พัฒนาชุมชน ทำความสะอาดวัดและมัสยิดในตำบลหนองธง ปลูกต้นไม้ตลอดแนวถนนทางเข้าน้ำตกไพรวัลย์ กิจกรรมดูแลลูกหลานกำพร้า มัสยิดหัวเลี้ยว ต. ยามู อ.ยะหริ่ง จ. ปัตตานี

นายซายูตี สาหลำ กล่าวว่ากิจกรรมที่ภาคภูมิใจอีกกิจกรรมหนึ่งคือ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเข้าร่วมโครงการ Kizuna Project 2013 ภายใต้ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น เพื่อไปศึกษาดูงานเรื่องการจัดการภัยพิบัติ ณ ประเทศญี่ปุ่น

จากผลงานเด่นของ นายซายูตี สาหลำ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ เยาวชน ชุมชน และสังคม ครอบคลุม ทั้งในด้านการบริการพัฒนาชุมชน ด้านจิตอาสา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนด้านวิชาการ การกีฬา และ นันทนาการ โดยร่วมกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ได้รับโล่ นักกิจกรรมตัวอย่าง ด้านการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย และ ด้านวิชาการ จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ล้วนเป็นผลงานที่มีคุณภาพ ได้รับการยกย่องจาก คณาจารย์ และเพื่อนนักศึกษา รวมทั้งหน่วยงานภายนอก แสดงให้เห็นถึงการได้รับความไว้วางใจว่า เป็นคนดี มีความรู้ เปี่ยมด้วยความสามารถ ตลอดจนมีคุณธรรม เป็นผู้นำเพื่อสร้างชุมชน สังคม และประเทศชาติ จนได้รับการคัดเลือก จากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นผู้ได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปี 2555