พิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิต ม.อ. ปีการศึกษา 2555

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2555 ในวันเสาร์ที่ 14 - วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
กำหนดวันและลำดับคณะ ,รายละเอียดการรายงานตัวและซ้อมย่อย : http://reg.psu.ac.th/newsgraduate/