หน่วยวิจัยพลาสติกชีวภาพ

สำหรับ
เว็บไซต์ http://www.sc.psu.ac.th/Department/POLYMER-plastic

วัตถุประสงค์

  • พัฒนานักวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพและสร้างทีมวิจัย
  • สร้างความเข้มแข็งให้กับบัณฑิตศึกษาด้านพลาสติกชีวภาพ
  • พัฒนาพลาสติกชีวภาพให้กับอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศ

เป้าหมาย

  • มีผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ/สิทธิบัตรด้านพลาสติกชีวภาพ
  • มีการนำผลงานไปใช้ประโยชน์
  • ผลิตบัณฑิตวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพ
  • มีเครือข่ายวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ