กลุ่มวิจัยฟองยางธรรมชาติ และผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ

สำหรับ
เว็บไซต์ : http://www.nrfoam.org/

เป็นกลุ่มวิจัยที่เน้นการวิจัยด้านฟองยางธรรมชาติ โดยต้องการเน้นในแง่มุมที่จะทำความเข้าใจในกระบวนการที่เกี่ยวเนื่องไปถึงระบบการผลิตในระดับอุตสาหกรรม ดังนั้นการวิจัยจึงหลากหลายเพื่อที่จะคลอบคลุมถึงระบบการเตรียมน้ำยางคอมเปาวด์ การเกิดฟองยางธรรมชาติ การควบคุมการผลิต การควบคุมคุณสมบัติ และคุณภาพ ไปจนถึงผลของปัจจัยทางการผลิต และอื่น ๆ ที่มีผลต่อคุณสมบัติของฟองยางธรรมชาติ

นอกจากนี้แล้วยังมีการวิจัย ที่เกี่ยวเนื่องอย่างใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมยางธรรมชาติ เช่น พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ จากยางธรรมชาติ และการปรับปรุงการผลิตในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ เป็นต้น