สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียางพารา

สำหรับ
เว็บไซต์  http://www.coe-nr.org/

ข้อมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในภาคใต้ ซึ่งเป็นแหล่งปลูกยางใหญ่ที่สุดของประเทศ มีนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ซึ่งมีศักยภาพในการวิจัยด้านยางพาราอยู่จำนวนมาก และได้มีการวิจัยและพัฒนาด้านยางพาราเป็นเวลานานกว่า 20 ปี โดยเฉพาะทีมวิจัยจากภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ในสภาวะปัจจุบันนักวิจัยของภาควิชายังมีงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและมีการขยายขอบเขตงานวิจัยในเรื่องการดัดแปลงโมเลกุล การเตรียมยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก และการพัฒนากระบวนการผลิตน้ำยางในระดับกลุ่มเกษตรกร เป็นต้น ดังนั้นการจัดตั้งสถานวิจัยความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียางพาราจึงมีความสำคัญและจำเป็น ทั้งนี้เพื่อที่จะได้พัฒนางานวิจัยให้มีทิศทางที่เหมาะสมภายใต้การสนับสนุนที่เพียงพอ เพื่อจะได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่มีความเหมาะสม ตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรม และกลุ่มเกษตรกรหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อการผลิตยางพาราในทุกรูปแบบให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่า ขยายขอบเขตการใช้งานยางพารา เพื่อนำไปสู่รายได้ต่อหน่วยของยางพาราที่มากขึ้น มูลค่าการส่งออกที่มากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม