สถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ

สำหรับ
ที่อยู่: สถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเสริม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
โทรศัพท์: 074-286301
โทรสาร : 074-212889
เว็บไซต์ http://nff.psu.ac.th/en/index.php

ข้อมูลทั่วไป

สถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพจัดตั้งขึ้นโดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 286 (1/2549) เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2549 และได้จัดทำบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Agreement; MoU) ระหว่างสถานวิจัยฯ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และมหาวิทยาลัย ลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2549

สถานวิจัยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพเป็นการรวมกลุ่มของนักวิจัยจากคณะต่าง ๆ ในสาขาที่เกี่ยวกับสุขภาพ 6 คณะ อันประกอบด้วย นักวิจัยจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรซึ่งเป็นแกนนำ คณะเภสัชศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการซึ่งนักวิจัยของแต่ละคณะจะมีความถนัดและความเชี่ยวชาญเฉพาะ คือ คณะอุตสาหกรรมเกษตรเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตและการผลิตวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะเภสัชศาสตร์เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้สารอาหาร สมุนไพรและยา, Cell Line, Animal and Clinical Studies ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ คณะทรัพยากรธรรมชาติจะเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเพาะปลูกและการปรับปรุงพันธ์พืชสมุนไพรที่เป็นปัจจัยการผลิต คณะวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทดสอบปฏิกิริยา สรรพคุณ และการตรวจสอบความเป็นพิษ คณะแพทยศาสตร์เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้เพื่อการรักษาพยาบาลและการบำบัดโรค และคณะวิทยาการจัดการเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการศึกษาผู้บริโภคและด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ โดยร่วมมือกับนักวิจัยจากสถาบันภายนอกมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน เพื่อให้เกิดการพัฒนางานด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพให้เกิดความเข้มแข็งและมีทิศทางไปในทางเดียวกัน นำไปสู่การขยายผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมในการพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและอาหารเพื่อสุขภาพ ออกสู่ตลาดทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ